Training 2558

ผลงานบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2558
1. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสำหรับเทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”
2. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสำหรับเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”
3. โครงการ “การฝึกอบรมภาษารัสเซียสำหรับมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว)
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงาน และจัดการบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
5. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนและสังคม (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา)
6. โครงการศึกษาแนวโน้ม ความต้องการ ทิศทางการบริการวิชาการในอนาคตของสำนักบริการวิชาการ (Uniserv Positioning) (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา)
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิสัยทัศน์ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้มีการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์” (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา)
10. โครงการ “การพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น” (องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ)
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาวิสัยทัศน์ และสมรรถนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน (องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ)
13. โครงการสัมมนาเรื่อง “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
14. โครงการฝึกอบรมภาษาจีน (ระดับต้นและระดับกลาง) ให้แก่มัคคุเทศก์ (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
15. โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา)
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาชุมชน วัฒนาธรรม และกิจการสภา (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
17. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
18. โครงการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และฟื้นฟูท้องถิ่นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 8)
19. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร “นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)” รุ่นที่ 3 (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
Powered by MakeWebEasy.com