Training 2557

ผลงานบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2557
1. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ”
2. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ”
3. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลเทพวงศา จังหวัดอุบลราชธานี”
4. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี”
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิสัยทัศน์และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
7. โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย” (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21” (จังหวัดระยอง)
10. โครงการ “การพัฒนาวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย” (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
11. โครงการ “การพัฒนาวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย” (เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่)
12. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
13. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์”
14. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์”
15. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์”
16. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จังหวัดบุรีรัมย์”
17. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์”
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน และบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” (เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่)
19. โครงการ “การพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย” (จังหวัดระยอง)
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาสาธารณภัย” (จังหวัดอ่างทอง)
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาสาธารณภัย” (เทศบาลนครเชียงใหม่)
22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาสาธารณภัย” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพของผู้บริหารข้าราชการ และพนักงานท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” (จังหวัดระยอง)
25. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาอุดมคติ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสุขมวลรวมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ” (ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรภูฎาน)
26. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ)
27. โครงการสัมมนาเรื่อง “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
28. โครงการ “ฝึกอบรมภาษารัสเซียสำหรับมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
29. โครงการ “พัฒนากระบวนการเชิงรุกในการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัยแบบครบวงจร”
30. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” (จังหวัดระยอง)
31. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น” (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี)
32. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่อุทยาน เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Powered by MakeWebEasy.com