Training Team

บุคคลากรฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ทีมบริการพัฒนาหลักสูตร)
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
และสมรรถนะองค์กร
ประวัติและผลงาน
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
นักวิชาการศึกษา
ประวัติและผลงาน
นางสาวพรนิภา  อุพลเถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติและผลงาน
นางสาวปนัดดา นามจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ประวัติและผลงาน
นางสาวสมศรี สงวนวงศ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
ประวัติและผลงาน

Powered by MakeWebEasy.com