Strategic Goals

เป้าหมายเชิงกลยุทธ

                         ปรัชญา

ตราบใดที่มีการค้นพบองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ

เราก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรให้เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก

 

 

                         วิสัยทัศน์

องค์กรที่เต็มไปด้วยศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา

ที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาขุมปัญญาตะวันออก

 

 

                         ปณิธาน

หากสิ่งใดที่เป็นความรู้ และทักษะของเรา เราจะใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หากสิ่งใดที่เราไม่รู้ และขาดทักษะ เราจะเพิ่มพูนและพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่พึ่งได้

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

         1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

         2. เพื่อให้บริการวิชากรที่หลากหลายและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ หรือนวัตกรรมแก่สังคมรวมทั้ง สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน

         3. เพื่อเป็นการเพิ่มศักดิ์ภาพในการบริหารจัดการให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อ การให้บริการ การดำเนินงานทางวิชาการ และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com