Research 2556

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2556 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารนโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการสาธารณภัย”
2. โครงการ “การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พ.ศ.2556 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์)

3. โครงการศึกษาการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551” (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
4. โครงการ “จัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA กลุ่มสาขาธุรกิจท่องเที่ยว” (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
5. โครงการ “การจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (การท่าเรือแห่งประเทศไทย)
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารนโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการสาธารณภัย”
7. โครงการ “ศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเป็นประลาคมอาเซียน 2558 ระยะที่ 2” (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
8. โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การบริการด้านสุขภาพและศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวอย่างครบวงจร” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ)
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
10. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 (ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 2)
11. โครงการศึกษาวิจัย “อินเทอร์เน็ตสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2556” (กระทรวงศึกษาธิการ)
12. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
13. โครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558” (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ)
14. โครงการเสริมวิสัยทัศน์การบริหารและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านงานสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น “ รุ่นที่ 1
15. โครงการทดสอบสื่อและวัดระดับทักษะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) จำนวน 2 ตำแหน่งงาน ในตำแหน่งงานพนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) และหัวหน้างานดูแลห้องพัก (Floor Supervisor) (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
16. โครงการ “การทดสอบทางวิชาการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”
17. โครงการเสริมวิสัยทัศน์การบริหารและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านงานสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารและบุคลกรท้องถิ่น” รุ่นที่  2
18. โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อและผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ” (สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา)
19. โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน และผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน” (สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา)
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558” สำหรับข้าราชารและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดระยอง)
22. โครงการกิจกรรมประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ : การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อผิวพรรณและความงามจากสารสกัดมะขามป้อม (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จังหวัดชลบุรี)
 

Powered by MakeWebEasy.com