Organization Chart

โครงสร้างฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

              นโยบายการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีการจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายการวิจัยของชาติยังมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานที่มีภารกิจประจำตามหน้าที่ (function) ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติหรือรัฐบาล (agenda) (area) ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับหน่วยงานและภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยต่างๆ อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ฉะนั้นในการที่มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ย่อมต้องมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงต่อการสนองนโยบายการพัฒนาการวิจัยของชาติเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาการในประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ ได้บัญญัติว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาดำเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฎิบัติ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นควรเสนอให้มีการแบ่งกลุ่มงานภายในฝ่ายฯขึ้นจำนวน ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย (๒) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการขอจัดตั้งกลุ่มงานดังต่อไปนี้
                            (๑) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และพันธกิจหลักของฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจากฝ่ายงาน
                            (๒) เพื่อความเป็นเอกภาพในทางการบริหารจัดการ มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ความคุ้มค่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบ
                            (๓) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งประเภท งานบริการการวิจัย และบริการวิชาการอื่นให้เหมาะสมกับ ผู้รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสม
                            (๔) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินการและประสาน เพื่อขอการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาจากกระทรวง กรม องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล และสถาบันอื่น


รายละเอียดและภารกิจของกลุ่มงาน

              ๑) กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย มีหน้าที่ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎมาย เพื่อกำหนดทิศทางและเตรียมความพร้อมของคณะนักวิจัยเพื่อให้เกิดการวิจัยในลักษณะบูรณาการ, ที่สอดคล้องกับทิศทางและประเด็นวิจัยตามที่กำหนด ตลอดทั้งสนับสนุนและประสานการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก/แหล่งทุน
จากภายนอก เพื่อให้เกิดผลงานการวิจัย และรายได้แก่องค์กรได้
                       ๑.๑ งานบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย
                             ๑) ศึกษายุทธศาสตร์ วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎมาย เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาทางการวิจัยหรือเพื่อตอบสนองความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาโครงการบริการวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกได้
                             ๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนา การบริหารองค์กร หรือทรัพยากร แก่หน่วยงานภายนได้
                             ๓) มีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดทำโครงการบริการวิจัย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได้
                             ๔) สนับสนุนการบริหาร ติดตาม กำกับ และประเมินผลการวิจัยในโครงการของฝ่ายฯให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้
                       ๑.๒ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                             ๑) พัฒนา ออกแบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัยในการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการและการบริการวิจัย
                             ๒) ออกแบบเอกสาร คู่มือ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการของฝ่ายฯ
                             ๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกได้
                             ๔) ปรับปรุงฐานข้อมูล การการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของฝ่ายฯอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีที่ฝ่ายฯต้องดำเนินร่วมกับผู้อื่น
                       ๑.๓. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์
                             ๑) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ในนามสำนักบริการวิชาการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ วช. สกอ. เป็นต้น
                             ๒) สนับสนุนให้นำผลงานวิจัย(ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดใหม่ที่ก่อให้เกิดรายได้ในเชิงพานิชย์ได้
                             ๓) ดำเนินงานวิจัยและผลักดันให้มีการการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนาระดับชาติ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมทางวิชาการ (oral presentation / poste presentation) ให้ได้อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง
                             ๔) การดำเนินการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน (MOU) หรืองานอื่นที่ต้องร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก / งานด้านการประกันคุณภาพ

              ๒) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร เป็นกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการอื่น หรืองานภาพรวมขององค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                       ๒.๑ งานช่วยอำนวยการงานบริหาร
                            ๑) ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินโครงการบริการวิชาการ หรือขออนุญาตลาไปปฏิบัติงาน รวมถึงขออนุมัติลากิจ ลาหยุดหรือลาพักผ่อน
                            ๒) ดำเนินการด้านความพร้อมของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เมื่อมีการประชุม/สัมมนา
                            ๓) ดำเนินการรับสำเนาเอกสาร และจัดเอกสารต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่
                            ๔) ประสานงานการจัดทำสัญญาจ้างหรือการต่อสัญญาจ้าง
                            ๕) ประสานงานการเงินทุกประเภทอันเกี่ยวกับของโครงการในความรับผิดชอบของฝ่าย อาทิ การยืมเงิน การส่งคืนเงิน เป็นต้น
                            ๖) ตรวจสอบหลักฐานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ/โครงการบริการวิจัยของฝ่ายก่อนนำส่งงานการเงิน
                            ๗) ผลิตเอกสารหรือหนังสือ รวมถึงจ่าหน้าซองจดหมาย และนำส่งทางโทรสาร อีเมลล์ หรือไปรษณีย์
                       ๒.๒ งานพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์
                            ๑) บริหารการประชุม สัมมนา ประชาพิจารณ์ หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานสากล
                            ๒) ประสานงานวิทยากร และการนัดหมายบุคคลภายในและภายนอกที่มาติดต่อผู้บริหารฝ่าย
                            ๓) จัดทำเอกสารคู่มือ หรือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามแบบที่กำหนด เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการบริการวิชาการ/โครงการบริการวิจัย
                            ๔) ออกแบบหลักสูตร หรือกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรหรือทรัพยากรมนุษย์แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
                            ๕) ดำเนินการด้านการสอบแข่งขัน และบริหารการสอบหรือการทดสอบทางวิชาการ
                            ๖) ดำเนินการรับสมัคร และประสานการประชุม สัมมนาแก่บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/โครงการบริการวิจัย ในความรับผิดชอบของฝ่าย
                           ๗) ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงานผลโครงการบริการวิชาการ
                        ๒.๓ งานส่งเสริมและจัดการงานวิจัย
                           ๑) ประสานและสนับสนุนการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนาระดับชาติ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานการ
วิจัยในการประชุมทางวิชาการ (oral presentation / poster presentation)ให้ได้อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง
                           ๒) ตรวจสอบเอกสาร และเก็บรวบรวมผลงานโครงการบริการวิจัย ในความรับผิดชอบของฝ่าย ใน
ลักษณะของไฟล์งานและรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการวิจัย ในการเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของฝ่าย หรือให้แก่บุคคลผู้สนใจ
                            ๓) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ.

 

Powered by MakeWebEasy.com