Mission

ภารกิจหลักฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1. พัฒนานักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  2. สนับสนุนการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาทางการวิจัยและฝึกอบรม
  3. สนับสนุนและส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้หรือวิธีการบริหารสมัยใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสังคมอย่างมีคุณภาพ
  4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยภายในประเทศและต่างประเทศ
Powered by MakeWebEasy.com