โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้า

Last updated: Feb 5, 2016  |  842 จำนวนผู้เข้าชม  |  Work

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้า

    การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กำหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) ซึ่งธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นธุรกิจสาขาบริการที่เร่งรัดเปิดเสรีสาขาหนึ่ง โดยตั้งแต่ปี 2556 เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถถือหุ้นในธุรกิจ โลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70 ส่งผลให้คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

     ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย เป็นธุรกิจบริการที่มีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการขนส่งและมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยจำนวนธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจำนวนประมาณร้อยละ 33 ของจำนวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมด

      ขณะที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งธุรกิจให้บริการ    โลจิสติกส์เป็นธุรกิจหนึ่งที่กรมได้ให้การส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาพัฒนาข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้กับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

  •  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน เป็นข้อกำหนดระบบมาตรฐานคุณภาพสำหรับให้บริการโลจิสติกส์ประเภทขนส่งสินค้าทางถนน      
  • —เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นข้อกำหนดระบบมาตรฐานคุณภาพสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อื่น นอกเหนือจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน                            

      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยยกระดับการดำเนินงานของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบและวัดผลได้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่
กรมพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานสากลได้

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะที่ปรึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากหลายสาขา อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะที่ปรึกษาฯ จะได้ดำเนินโครงการ “ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่สากล ปีงบประมาณ 2557” โดยจะดำเนินการศึกษาและประเมินขีดความสามารถใน  การแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนและผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยในแต่ละ สาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของตนได้ถูกต้อง สอดคล้องกับจุดอ่อนและจุดแข็งของตน และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com