โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ....

Last updated: Feb 23, 2016  |  1209 จำนวนผู้เข้าชม  |  Work

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ....

     วงจรธุรกิจสัตว์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพมารองรับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ในขณะที่วงจรธุรกิจสัตว์น้ำของประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ (Shrimp & Shrimp Products) เป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกในลำดับต้นๆ ของประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทั้งจากในรูปของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการปรับตัวของภาคธุรกิจสัตว์น้ำของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น อย่างไรก็ดีในภาคธุรกิจสัตว์น้ำมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงมากทั้งในด้านประสบการณ์และความชำนาญ แต่ยังขาดคุณวุฒิทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งส่วนมากจะผลิตกุ้งขาว (Litopenaeusvannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeusmonodon) นับว่าเป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากมีผลกระทบต่อรายได้ของประเทศ การดำเนินกิจการอย่างกว้างขวางมีห่วงโซ่ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย เกิดการไหลเวียนทั้งด้านการเงินและทำให้เกิดการสร้างงานและกระจายแรงงานในหลายมิติ นับว่าเป็นโอกาสดีต่อทรัพยากรบุคคลดังกล่าวที่จะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองในกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สร้างเสริมอาชีพให้กับตนเองในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมถึงการใช้กรอบคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงหลักการและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิในการคัดกรองแรงงานจากบุคลากรจากทุกชาติ โดยในกลุ่มอาชีพนี้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

     ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักบริการวิชาการและภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสร้างเครือข่ายการจัดทำการพัฒนาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล) ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการต่าง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นคณะรับรองและคณะทำงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คณะทำงานจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และคณะผู้ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในการกำหนดกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล) พัฒนากรอบคุณวุฒิและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ประกอบการ บุคคลในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อเชิญเข้าร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ โดยศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศ ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ศึกษามาตรฐานอาชีพฯ ของประเทศสหราชอาณาจักร (สก๊อตแลนด์) ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้ศึกษาตัวอย่างกระบวนการในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลเพื่อการรองรับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศนิวซีแลนด์ส่วนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพที่จัดทำในประเทศไทย ทั้งข้อมูลด้านอุตสาหกรรม บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8 แห่ง  และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ และเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง สรุปขั้นตอนการเตรียมการ ดังต่อไปนี้

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com