ประมวลภาพโครงการความร่วมมือหลักสูตรอาเซียน

Last updated: Feb 5, 2016  |  505 จำนวนผู้เข้าชม  |  Work

ประมวลภาพโครงการความร่วมมือหลักสูตรอาเซียน

     สืบเนื่องจากรัฐสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทำ ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) สมรรถนะร่วมสำหรับทุกกลุ่มสาขา (Common Core Competencies) และสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competencies) ซึ่งสมรรถนะด้านวิชาชีพได้แบ่งเป็นสมรรถนะด้านวิชาชีพทั่วไป (Functional Competency for General) กับสมรรถนะด้านวิชาชีพท่องเที่ยว (Functional for Tourism Professionals) ซึ่งเป็นมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว โดยสมรรถนะดังกล่าวได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มสาขา โดยมีกลุ่มสาขา Front Office, Housekeeping, Food Production, Food and Beverage, Travel Agencies, Tour Operation ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ๓๒ ตำแหน่งงาน เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพและรับรองคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอาเซียน

      สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Professional Certification Network : TPCN) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวมีการดำเนินโครงการนำร่องการสร้างเครือข่ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ๓๒ ตำแหน่งงาน เพื่อนำผลการสร้างเครือข่ายมากำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าและการบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

     เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทยให้มีความพร้อม และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com