Background

ความเป็นมาฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
           ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการโอนภารกิจและบุคลากรของศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยมาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี เพื่อสถาปนาเป็นฝ่ายงานใหม่ใน  สำนักบริการวิชาการตามมติคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ  ด้วยเหตุผลเพื่อขยายความร่วมมือทางการวิจัยและรองรับความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิชาการในอนาคต โดยกำหนดให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลฝ่ายงาน และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด


Powered by MakeWebEasy.com