Welcome to

(Department of Social and Environmental Development)

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เราจะมุ่งมั่นบริการวิชาการและบริการงานวิจัยแก่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับสู่อาเซียน

บริการพัฒนาหลักสูตร
ให้บริการจัดพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทุกรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมเพื่อสมรรถนะองค์กร ฯลฯ
บริการที่ปรึกษาองค์กร
ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลเชิงวิชาการ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการตลาด การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
บริการงานวิจัย
ให้บริการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำงานวิจัยทุกรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา แบบครบกระบวนการทำงานวิจัย
บริการ CSR&EIA
บริการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมทุกรูปแบบและรับเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข่าวดี !!

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนผู้ขับขี่บริการรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมโครงการ  “การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก” Friendly Thai Driver ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ >>>>

เปิดรับแล้ว

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัย "การประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอรับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" เปิดรับจัดทำโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-102297 (สกุล ศิริกิจ) รายละเอียดโครงการสามารถดาวโหลดได้ ที่นี่

                      2. รายละเอียดโครงการ
                      3. แบบตอบรับ

กว่า 100 ผลงาน สร้างสรรค์คุณภาพออกสู่สังคม

เราทุ่มเทและตั้งใจในการผลิตผลงานออกสู่สังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ นับได้ว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีแก่สังคม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมนานาประเทศ

 

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท มิตรผล จำกัด และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคิดค้นสูตรตำรับอาหารหวานจากผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์

เป็นความร่วมมือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยแและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด

เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการวิชาการและภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยภายนอก
สำนักงานอธิการบดี กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรบุคคล ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากรระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และด้านวิชาการของบุคคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 อ่านต่อ
สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนฯ ได้มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และมีกำหนดให้มีการประกวดออกแบบ Mascot อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สโรช บัวศรี อ่านต่อ
สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ่านต่อ
Powered by MakeWebEasy.com